PRZETRWANIE WSPÓLNOŚCI

O Ciele Królestwa, Corpus Regni, mówiły w tym okresie i Katalog biskupów krakowskich, i Kronika książąt śląskich, łącząc to z postulatem ponownego połącze­nia w jednym państwie całości ziem stanowiących Ciało Królestwa, czasem — i to właśnie w źródłach śląskich-określanego jako Monarchia Poloniae.Zanim państwo Znów stało się jednością — rodziła się instytucjonalna koncepcja tej jedności.Rodzić zaś się mogła, skoro istniały fakty społeczne utrzymujące jedność: język i naród; skoro świado­mość tych faktów i ich znaczenie właśnie dla postu­latu jedności były coraz szersze i coraz żywsze.Przetrwanie wspólności ogólnopolskiej pewnych instytucji, ideologia, zmierzająca do ich ukorono­wania zjednoczonym państwem, mogła być coraz pełniejsza i żywsza, mogła się przekształcić w rze­czywistość, skoro była nadbudową instytucjonalną i ideologiczną nad rzeczywistością społeczną, której wyrazami były przede wszystkim język i świado­mość narodowa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)